Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „GDPR“)

Prevádzkovateľ:
Misia Nepoškvrnenej o.z.
Horná 24/6
946 19 Číčov
IČO: 53482697

Čo sú osobné údaje?

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( „zákon o ochrane osobných údajov“).

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Kto je prevádzkovateľ osobných údajov?

Sme občianske združenie Misia Nepoškvrnenej o.z., IČO 53482697, so sídlom Horná 24/6, 946 19 Číčov, ktoré je zapísaná v registri občianskych združení pod registračným číslom VVS/1-900/90-60538, MV SR.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania údajov obrátiť s nejakými otázkami, môžete nás kontaktovať e-mailom na gdprszml@protonmail.com

Jednotlivé kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, ktoré vyplníte prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo nám ich sami zašlete alebo poskytnete v rámci vzájomnej korešpondencie alebo komunikácie, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

účel: kontaktný formulár / emailový kontakt
právny základ: náš a váš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Náš a zároveň váš oprávnený záujem vyplýva z cieľa odpovedať na vaše otázky a žiadosti, ktoré nám zašlete prostredníctvom kontaktného formulára alebo emailom.
zoznam osobných údajov: vaša e-mailová adresa, vaše meno (príp. aj priezvisko, oslovenie).
doba uchovávania: 90 dní po zaslaní konečnej odpovede
Príjemcovia/Kategórie príjemcov:
Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám

účel: zasielanie newslettera o novinkách
právny základ: súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas so zasielaním newsletterov o novinkách môžete kedykoľvek odvolať. Odkaz na odhlásenie nájdete na konci každého newsletteru. Kliknutie na odhlásenie z newsletteru ma za dôsledok vymazanie získaných osobných údajov užívateľa.
zoznam osobných údajov: emailová adresa, meno (príp. priezvisko)
doba uchovávania: Do odvolania súhlasu
Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

účel: formulár pre bezplatné zaslanie knihy poštou na adresu
popis: vybavenie vašej požiadavky o bezplatné zaslanie knihy, o ktorú ste požiadali vyplnením formuláru pre bezplatné zaslanie knihy alebo prostredníctvom emailu.
právny základ: náš a zároveň váš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Náš a zároveň váš oprávnený záujem vyplýva z cieľa vyhovieť vašej požiadavke bezplatne vám zaslať poštou na adresu knihu / publikáciu, o ktorú ste prejavili záujem prostredníctvom formulára pre bezplatné zaslanie knihy poštou na adresu alebo emailom.
zoznam osobných údajov: vaša e-mailová adresa, doručovacia adresa (titul pred a za menom, meno a priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, obec/mesto, príp. krajina).
doba uchovávania: 90 dní po vyhovení vašej požiadavky.
Príjemcovia/Kategórie príjemcov:
Slovenská pošta a.s., ktorú využívame pre doručovanie

účel: formulár pre bezplatné zaslanie misijného časopisu poštou na adresu
popis: vybavenie vašej požiadavky o bezplatné, pravidelné zasielanie misijného časopisu na vašu doručovaciu adresu a to prostredníctvom formulára na našej stránke alebo prostredníctvom emailu.
právny základ: súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať a to emailom na adrese gdprszml@protonmail.com alebo poštou na horeuvedenej adrese sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.
zoznam osobných údajov: vaša e-mailová adresa, doručovacia adresa (titul pred a za menom, meno a priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, obec/mesto, príp. krajina).
doba uchovávania: Do odvolania súhlasu.
Príjemcovia/Kategórie príjemcov:
Slovenská pošta a.s., ktorú využívame pre doručovanie

Cookies.

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Naše webové stránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. Viac o zásadách používania cookies sa dozviete na tomto odkaze

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii alebo v krajinách EHP. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám.

K Vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie dát sa špecializujú.

Medzi príjemcov osobných údajov patrí Slovenská pošta, a.s., ktorú využívame pre doručovanie.

Poskytnutie osobných údajov mimo EU.

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúci stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z

týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: gdprszml@protonmail.com alebo poštou na adresu horeuvedeného sídla Prevádzkovateľa.

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje budete považovať za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie noviniek.)

Právo na prenosnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme / pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania noviniek (newslettera)

E-maily ohľadom noviniek o našom občianskom združení Vám posielame len na základe Vášho súhlasu. Odber našich e-mailov môžete ukončiť kliknutím na odhlasovací odkaz v každej zaslanej e-mailovej správe (newsletteri).

Mlčanlivosť.

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 11.02.2022.